ارزیابی خطر قرار گرفتن در معرض تری هالو متان‌ها در آب شرب روستایی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی محیط‌زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 استاد مدعو، گروه مهندسی محیط‌زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران استاد مرکز تحقیقات سم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی محیط‌زیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی محیطیزیست، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

تری هالو متان‌ها توسط انستیتو تحقیقات سرطان به‌عنوان ماده سرطان‌زا برای انسان معرفی شده است. با توجه به این‌که در پروژه هفت روستا منبع تأمین آب آشامیدنی، آب زیرزمینی و آب سد درود زن است و گندزدای مورد استفاده کلر می‌باشد، این مطالعه با هدف تعیین غلظت تری هالو متان‌ها در آب آشامیدنی پروژه هفت روستا انجام شد. مطالعه حاضر در بازده زمانی بهار و تابستان 1396 انجام گرفت. بدین منظور سه روستا (عباس‌آباد، مجد آباد، کمر زرد) از شهرستان مرودشت فارس با مجموع 9 ایستگاه انتخاب و مقادیر کلر، pH، دما، کل کربن آلی و تری هالو متان‌ها با سه تکرار در نمونه‌های آب اندازه‌گیری شد. میانگین غلظت ترکیبات تری هالو متان‌ها در این مطالعه برای روستای عباس‌آباد برابر 39 میلی‌گرم بر لیتر، روستای کمر زرد 6/38 میلی‌گرم بر لیتر و روستای مجد آباد 7/39 میلی‌گرم بر لیتر برآورد شد. بیشترین غلظت ثبت شده مربوط به روستای مجد آباد با غلظت 73 میلی‌گرم بر لیتر محاسبه گردید. میانگین غلظت کلروفرم، برموفرم، برمودی کلرومتان و دی برموکلرومتان و کل‌تری هالو متان‌ها در آب شبکه در فصل بهار 96 به ترتیب برابر 98/7±25/22، 90/3±42/11، 72/2±43/7، 51/2±95/5، 70/15±06/47 میلی‌گرم بر لیتر در تابستان 96 به ترتیب برابر 11/4±69/14، 99/1±55/7، 51/1±93/4،  49/1±95/3، 97/7±13/31 میلی‌گرم بر لیتر محاسبه شد. با توجه به مقادیر غلظت تری هالو متان در آب شرب منطقه مورد مطالعه، امکان بروز ترکیبات تری هالو متان در اثر مصرف آب‌های مورد مطالعه بسیار پایین بوده و حضور این آلاینده در این خطری را متوجه مصرف‌کنندگان در هیچ‌یک از گروه‌های سنی نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


1- سجاد مظلومی، امیرحسین.، محوی، مهدی.، فضل‌زاده دویل، شاهرخ.، نظم‌آرا، مسلم.، مظلومی، رحمانی کوروش، شمس‌محمود.، (1388): بررسی غلظت تری‌هالومتان‌ها در آب شرب شهر تهران، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، دانشکده بهداشت.
2- سادات حسینی، سمانه.، نبی‌بید هندی، غلام‌رضا.، پوستچی، حسین.، (1391): ارزیابی ریسک سرطان تری‌هالو متان‌های آب‌آشامیدنی و مقایسه با آمار سرطان موجود در گنبد، کلاله و آق قلا، اولین همایش بین‌المللی بحران‌های زیست‌محیطی و راهکارهای بهبود آن، ایران جزیره کیش.
3- بابایی، علی‌اکبر.، عطاری، لیلا.، احمدی‌مقدم، مهدی.، علوی، سیدناد علی.، (1390): تعیین غلظت ترکیبات تری‌هالومتان در شبکه توزیع آب اهواز، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی جنتاشاپیر، دورۀ سوم، شمارۀ 4.
4- جعفری، محمدعلی.، تقوی، کامران.، حسنی، امیرحسام.، (1386): بررسی مقدار ترکیب سرطان‌زایی تری‌هالو متان‌ها در آب آشامیدنی شهر لاهیجان و پیشنهاد کنترل پیش‌سازهای جانبی گندزدایی، مجله علوم پزشکی گیلان، دوره هفدهم شماره 68، صص :6-1.
 
5- Boorman,GA. (1999): Drinking Water Disinfection Byproducts: Review And Approach To Toxicity Evaluation,Environmental Health Perspectives, 107(Suppl 1): 207-17.
6- Bull,R. Bull,R. Krasner, S. Daniel, PA. (2001): Health Effects And Occurrence Of Disinfection By-Products, Ed: AWWA Research Foundation.
7- Villanueva, Kogevinas, M. Cordier, S.Templeton,MR. Vermeulen, R. Nuckols, JR. Nieuwenhuijsen, MJ. Levallois, P. (2014): Assessing Exposure And Health Consequences Of Chemicals In Drinking Water: Current State Of Knowledge And Research Needs, Environmental Health Perspectives, 122(3):213-21.
8- Richardson, S. (2005): New Disinfection By-Product Issues: Emerging Dbps And Alternative Routes Of Exposure, Global Nest J. 7(1): 43-60.
9- US EPA I. (2011): Integrated Risk Information System, Environmental Protection Agency Region I,United State Environmental Protection Agency, Washington, DC.
10- Singer,PC. (1993): Formation And Characterization Of Disinfection By-Products, Safety Of Water Disinfection: Balancing Chemical & Microbial Risks:201.
11- Lekkas,T. (1996): Environmental Engineering I: Management Of Water Resources, Univerity Of The Aegean, Department Of Environmental Studies, Mytilene, Greece.
12- Singer, PC. (1994): Control Of Disinfection By-Products In Drinking Water, Journal Of Environmental Engineering, 120(4):727-44.
13- Krasner,SW. Mcguire, MJ. Jacangelo, JG. Patania, NL. Reagan, KM. Aieta,EM. (1989): The Occurrence Of Disinfection By‐Products In US Drinking Water, Journal‐American Water Works Association, 81(8):41-53.
14- Williams, DT. Lebel, GL. (1997): Benoit FM, Disinfection By-Products In Canadian Drinking Water, Chemosphere, 34(2): 299-316.
15- Lebel, GL. Benoit, FM. Williams,DT. (1997): A One-Year Survey Of Halogenated Disinfection By-Products In The Distribution System Of Treatment Plants Using Three Different Disinfection Processes, Chemosphere, 34(11):2301-17.
16- Letterman,RD. (1999): Association AWW, Water Quality And Treatment, Ed.: Mcgraw-Hill.
17- Samadi,MT. Nasseri, S. Mesdaghinia,A. Alizadefard, MR. (2006): Comparative Study On THMS Removal Efficiencies From Drinking Water Through Nanofiltration And Air Stripping Packed-Column, Iranian Journal Of Water And Wastewater, 57:14-21.
18- Kutty, PM. Nomani, AA. Thankachan, T. Al-Rasheed, R. (1995): Editor^Editors, Studies On Thms Formation By Various Disinfectants In Seawater Desalination Plants, IDA Conference, Abu Dhabi, Held During, Citeseer.
19- Phillips,L. Moya,J. (2013): The Evolution Of EPA's Exposure Factors Handbook And Its Future As An Exposure Assessment Resource, Journal Of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 23(1):13-21.
20- Us E. (2006): Environmental Protection Agency, National Primary Drinking Water Regulations: Stage 2 Disinfectants And Disinfection By-Products (DBP Rule), Federal Register: Washington, DC, 387-493.
21- Singer, P. Harrington, G. Editor^Editors. (1993): Coagulation Of DBP Precursors: Theoretical And Practical Considerations. Proc, Water Quality Technol, Conf, American Water Works Assoc, Denver, Colo.
22- Sandrucci, P. Merlo, G. Genon,G. Meucci, L. (1995): PAC Activity Vs By-Product Precursors In Water Disinfection, Water Research, 29(10): 2299-308.
23- Laîné, JM. Jacangelo,JG.Cummings, EW. Carns, KE.Mallevialle, J. (1993): Influence Of Bromide On Low‐Pressure Membrane Filtration For Controlling Dbps In Surface Waters. Journal‐American Water Works Association, 85(6): 87-99.
24- Premazzi,G. Cardoso,C. Conio, O.Palumbo, F. Ziglio, G. Meucci,L. Borgioli,A. (1997): Standards And Strategies In The European Union To Control Trihalomethanes In Drinking Water, Environment Institute, European Commission Joint Research Centre And Techware, Italy.
25- Kim, H-C. Yu, M-J. (2005): Characterization Of Natural Organic Matter In Conventional Water Treatment Processes For Selection Of Treatment Processes Focused On Dbps Control, Water Research, 39(19): 4779-89.
26- Cowman, GA. (1995): Singer PC, Effect Of Bromide Ion On Haloacetic Acid Speciation Resulting From Chlorination And Chloramination Of Aquatic Humic Substances, Environmental Science & Technology, 30(1):16-24.
27- Wolfe, RL. (1990): Ultraviolet Disinfection Of Potable Water, Environmental Science & Technology, 24(6):768-73.
28- Richardson, SD. Thruston, AD.Collette, TW. Patterson, KS. Lykins, BW. Ireland, JC. (1996): Identification Of Tio2/UV Disinfection Byproducts In Drinking Water, Environmental Science & Technology, 30(11):3327-34.
29- Jack, BK. (2003): Global Cooperation For Local Implementation, Achieving International Sustainable Development Commitments.
30- Lee, S. Guo, H. Lam, S. Lau, S. (2004): Multipathway Risk Assessment On Disinfection By-Products Of Drinking Water In Hong Kong, Environmental Research, 94(1):47-56.
31- Chowdhury,S. Champagne,P. Husain, T. (2007): Fuzzy Risk-Based Decision-Making Approach For Selection Of Drinking Water Disinfectants, Journal Of Water Supply: Research And Technology—AQUA, 56(2):75-93.
32- Pardakhti, AR. Bidhendi, GRN. Torabian,A. Karbassi, A. Yunesian, M. (2011): Comparative Cancer Risk Assessment Of Thms In Drinking Water From Well Water Sources And Surface Water Sources, Environmental Monitoring And Assessment, 179(1-4): 499-507.
33- Golfinopoulos, S. Kostopoulou, M. Lekkas,T. Editors. (1993): Detection Of Thms In The Athens Water Supply. Proceedings 3rd Conference On Environmental Science And Technology, Vol. B.
34- Golfinopoulos,S. Kostopoulou, M. Lekkas, T. Editors. (1996): Seasonal Variation In Trihalomethanes Level In The Water Supply System Of Athens. 6th International Conference On Environmental Contamination, Delphi, Greece.
35- Mazloomi, S. Nabizadeh, R. Nasseri,S. Naddafi, K. Nazmara, S. Mahvi, A. (2009): Efficiency Of Domestic Reverse Osmosis In Removal Of Trihalomethanes From Drinking Water. Journal Of Environmental Health Science & Engineering, 6(4), 301-6.
36- Lebel, GL. Benoit, FM. Williams, DT. (1993): A One-Year Survey Of Halogenated Disinfection By-Products In The Distribution System Of Treatment Plants Using Three Different Disinfection Processes. Chemosphere, 34(11), 2301-17.
37- Hamidin, N. Qiming, J. And Des, W. (2008): Connell. "Human Health Risk Assessment Of Chlorinated Disinfection By-Products In Drinking Water Using A Probabilistic Approach." Water Research 42.13: 3263-3274.
38- Pavón, JLP. Martín, SH. Pinto,CG. Cordero, BM. (2008): Determination Of Trihalomethanes In Water Samples: A Review. Analytica Chimica Acta, 629(1-2),6-23.
39- Bland, JM. Altman,DG. (1995): Comparing Methods Of Measurement: Why Plotting Difference Against Standard Method Is Misleading, The Lancet, 346(8982):1085-87.