دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 0-114