دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، آبان 1393، صفحه 0-114 

مقاله علمی - پژوهشی

1. ارزیابی پتانسیلهای اقلیمی گردشگری در استان کرمان

صفحه 1-12

بهلول علیجانی؛ سعیده زابلی