دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 1-129 
6. تحلیل زمانی مکانی سالانه توفانهای تندری استان تهران

صفحه 87-100

محمود احمدی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ محدثه جانثاری