دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 1-130 

مقاله علمی - پژوهشی

1. پهنه بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در حوضه قره سو گرگان

صفحه 1-18

محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه عمادالدین؛ فخرالدین نامجو


2. شناخت الگوهای همدید مؤثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی

صفحه 19-40

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


8. پهنه بندی شاخصهای خشکسالی SPI و DI با استفاده از داده های شبکه ای بارش در شمال غرب ایران

صفحه 117-130

خدیجه جوان؛ محمدرضا عزیز زاده؛ هوشنگ بشیری؛ فریبا شهریار سرنقی