دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 1-140