دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-107 

مقاله علمی - پژوهشی

1. برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی

صفحه 1-18

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ داود مختاری؛ سید رضا حسین زاده؛ حسام ملکی


5. تعیین شاخص سوزباد در ایران بر پایه داده های اقلیمی

صفحه 67-81

سعید رنجبر؛ غلامعلی کمالی؛ هوشمند عطائی؛ امیر گندمکار