دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-151 
6. نقش پراکندگی مکانی و نوسانات زمانی پارامترهای اقلیمی در عملکرد گندم دیم-

صفحه 105-123

مسعود جلالی؛ غلام حسن محمدی؛ عاطفه حسینی صدر؛ حسین خوشوقتی