دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، اسفند 1398 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تاثیرتغییر آب وهوا بر نیاز آبی برنج در استان مازندران

صفحه 1-14

اسماعیل ایران نژاد؛ حسین محمدی؛ رضا برنا


2. شبیه سازی الگوهای دمایی استان مرکزی بر پایه برونداد مدل ترکیبی گردش عمومی جو

صفحه 15-30

بهروز ساری صراف؛ مجید مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده؛ سعید محمودی


6. مطالعه پیچک‌های میان مقیاس تحت تاثیر جریان‌های ساحلی در خلیج فارس و نقش آن در اقلیم منطقه

صفحه 75-90

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ مجتبی عظام