دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398 
1. بررسی مراحل فنولوژیکی درخت انگور کشمشی و تغییرات انباشت سرمایی آن در ایران

صفحه 1-17

طیبه شجاعی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ عبدالرضا کاشکی


3. مطالعه پیچک‌های میان مقیاس تحت تاثیر جریان‌های ساحلی در خلیج فارس و نقش آن در اقلیم منطقه

صفحه 34-51

امین رئیسی؛ حسام الدین مهرفر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ محمد جعفر ناظم السادات؛ مجتبی عظام


5. شبیه سازی الگوهای دمایی استان مرکزی بر پایه برونداد مدل ترکیبی گردش عمومی جو

صفحه 66-82

بهروز ساری صراف؛ مجید مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده؛ سعید محمودی


6. تاثیرتغییر آب وهوا بر نیاز آبی برنج در استان مازندران

صفحه 0-0

اسماعیل ایران نژاد؛ حسین محمدی؛ رضا برنا


7. ناحیه بندی خشکسالی های ایران

صفحه 0-0

کمال امیدوار؛ سعیده موید فر؛ مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد