دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1399 
3. چشم اندازآینده تغییرات دما و بارش در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 35-51

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی