دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1399 
3. چشم اندازآینده تغییرات دما و بارش در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 35-51

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی


7. نقش حرکات دامنه‌ای"ریزش" در ایجاد مخاطرات ریلی(محور ریلی زاهدان-کرمان)

صفحه 117-132

مریم نعمتی؛ مصطفی خبازی؛ علی‌اصغر عبداللهی؛ علی قضات