دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تاثیر تغییرات باد غالب بر پروازهای فرودگاه مشهد با رویکرد تغییر اقلیم

صفحه 1-16

محمد خلیل نژاد؛ رضا برنا؛ منوچهر فرج زاده اصل