دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، زمستان 1399 
1. تحلیل تداوم الگوهای فضایی گردوغبار در استان کرمانشاه

محمد پروین؛ حسن لشکری؛ رضا برنا؛ مصطفی کرم پور


3. بررسی عدم قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن پور رضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ جواد رمضانی مقدم