دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، بهار 1400 
2. عدم قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش

صفحه 21-37

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن پور رضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ جواد رمضانی مقدم