دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، فروردین 1400 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل تداوم الگوهای فضایی (مکانی) گردوغبار در استان کرمانشاه

صفحه 1-20

محمد پروین؛ حسن لشکری؛ رضا برنا؛ مصطفی کرم پور


2. عدم قطعیت مدل‌های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارش

صفحه 21-37

مصطفی یعقوب زاده؛ محسن پور رضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ جواد رمضانی مقدم