دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 
3. ارزیابی خطر قرار گرفتن در معرض تری هالو متان‌ها در آب شرب روستایی

صفحه 31-44

علی نصیری؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ عبدارحیم پذیرا؛ فاضل امیری


6. پهنه‌بندی خطرپذیری آبخوان کارستی دشت الشتر با مدل کپ

صفحه 83-98

محمد علی زنگنه اسدی؛ تیمور کولیوند؛ عیسی جوکار سرهنگی