دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تأثیر پارامترهای اقلیمی بر فنولوژی پسته با توجه به درجه روز در شهرستان گناباد

صفحه 1-14

حسن رضائی؛ مرتضی پور زارع؛ غلامعباس فلاح قالهری


3. ارزیابی خطر قرار گرفتن در معرض تری هالو متان‌ها در آب شرب روستایی

صفحه 31-44

علی نصیری؛ نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ عبدارحیم پذیرا؛ فاضل امیری


6. پهنه‌بندی خطرپذیری آبخوان کارستی دشت الشتر با مدل کپ

صفحه 83-98

محمد علی زنگنه اسدی؛ تیمور کولیوند؛ عیسی جوکار سرهنگی