دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آبان 1400 

مقاله مستخرج از پایان نامه

4. مدلسازی و پیش‌بینی عناصر اقلیمی دما و بارش (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک اهر)

صفحه 57-74

شهرام لطفی قرانچای؛ علیرضا شکیبا؛ آمنه دشت بزرگی؛ فاطمه ربانی؛ طیبه اکبری ازیرانی


8. بررسی و مقایسه عملکرد شاخص‌های استخراج عوارض آبی و پوشش برف/یخ (SCG)

صفحه 135-152

صیاد اصغری سراسکانرود؛ الهام ملانوری؛ شیوا صفری؛ احسان قلعه