دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، بهمن 1400 
2. پهنه بندی اقلیم کشاورزی محصول ذرت در استان لرستان

صفحه 21-38

غلامرضا احمدی؛ پرویز کردوانی؛ حسین محمدی


مقاله مستخرج از پایان نامه

5. مقایسه روش های CVI و AHP در ارزیابی خشکسالی و سنجش آسیب پذیری اقلیمی استان گیلان

صفحه 73-86

پژواک راستگو؛ بهمن رمضانی؛ پرویز رضایی