دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، فروردین 1401 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل حساسیت جریان مناطق خشک در برابر عناصر جوی با رویکرد تغییر اقلیم مطالعه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران

صفحه 1-15

فروزان عیسوندزیبایی؛ منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی


مقاله مستخرج از پایان نامه

2. واکاوی خشکسالی‌های نهان درآب و هوای فراخشک ایران (مطالعه موردی: مرکز، جنوب و شرق ایران)

صفحه 17-32

مجید گزل خو؛ رضا برنا؛ حسین محمدی؛ فریده اسدیان


مقاله علمی - پژوهشی

3. ارزیابی شاخص خشکی گیاه مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 33-48

معصومه نبوی زاده؛ کمال امیدوار؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ احمد مزیدی


6. تحلیل شواهد تغییراقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 77-89

علیرضا صادقی نیا؛ مهدی صداقت؛ سمیه رفعتی


مقاله مستخرج از پایان نامه

7. تحلیل فرکتالی بارش‌های روزانه دو حوضه‌ آبریز کرخه ودز

صفحه 97-120

زیبا حسنوند؛ داریوش یاراحمدی؛ حسن لشکری؛ حمید میرهاشمی