دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 1-114 
7. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه براساس مدل دلفی

صفحه 101-114

محبوب بابایی؛ رضا قادری؛ ایوب بدراق نژاد؛ زهره آزادفلاح