دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، آذر 1396، صفحه 1-142 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل همدیدی مخاطره امواج گرما در شمال غرب ایران

صفحه 1-14

علی محمد خورشیددوست؛ سعید زنگنه؛ یوسف زارعی؛ سعید محمودی