دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 1-142 
1. تحلیل همدیدی مخاطره امواج گرما در شمال غرب ایران

صفحه 1-14

علی محمد خورشیددوست؛ سعید زنگنه؛ یوسف زارعی؛ سعید محمودی