دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 1-133 

مقاله علمی - پژوهشی

1. ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم شهر تهران

صفحه 1-18

محمد رضا نجفیان گرجی؛ ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی