دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، خرداد 1397، صفحه 1-130 
5. واکاوی همدید شهرهای رکورددار سرما در ایران

صفحه 69-80

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ فاطمه شیری