دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-139 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تاثیر نوسانات سریع سطح تراز آب دریای خزر بر سواحل جزیره‌سدی میانکاله

صفحه 1-16

محمدرضا ثروتی؛ رضا منصوری؛ منیژه قهرودی تالی