دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1397 
1. مدل سازی تغییرات شاخص سبزینگی پوشش گیاهی با بارش های جوی در منطقه زاگرس

صفحه 1-17

منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی؛ فروزان عیسوند زیبایی


3. پهنه بندی تبخیر-تعرق پتانسیل استان آذربایجان شرقی به کمک داده های دورسنجی فرآورده مودیس

صفحه 37-48

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش اصل؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه جعفری شندی


5. شناسایی پهنه های همسان تولید گندم دیم با ریز پهنه بندی اقلیمی در کردستان

صفحه 65-78

ناصح قادری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه