درباره نشریه

توسعه علم جغرافیا در راستای بسط همفکری علمی و تعامل اندیشمندان و متفکران و پژوهشگران این علم یکی از وظایف آن دسته از موسسات آموزش عالی است که با هدف تولید علم و ترویج و ارتقای سطح دانش نظری و تجربی از طریق ایجاد فضای مناسب به منظور تبادل آموخته ها و نقد اندیشه های علمی اقدام به تاسیس و راه اندازی شاخه های مختلف در رشته جغرافیا نموده اند و این امر ممکن نیست مگر با انتشار مجلات تخصصی جغرافیا با محتوای علمی و مورد تایید مراجع ذیربط و لذا بر این اندیشه گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی لارستان در سال 1387 پس از اخذ مجوز شماره از سازمان مرکزی دانشگاه اقدام به نشر فصل نامه نمود وطی نامه شماره 223686/87 مورخ 23/6/1388معاونت محترم پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه علمی-پژوهشی شناخته شد. مجله جغرافیای طبیعی با تلاش اعضای هیات تحریریه و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان از سوی کمسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه علمی-پژوهشی اخذ نمود. مجوز انتشار علمی پژوهشی دفترنشریات وزارت علوم طی نامه شماره 28569/18/3 مورخ 24/3/1393 صادر گردیده است.