اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مرضیه موغلی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

mmoghaliyahoo.com
07152251002
0000-0002-4014-9980

سردبیر

دکتر محمدرضا ثروتی

ژئومورفولوژی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

دکترمنصور رضاعلی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدیر داخلی و اجرایی

civilica.com/p/241451/
rezaaliut.ac.ir
09124220821
0000-0003-4131-6696

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا ثروتی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

دکتر ابراهیم مقیمی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه تهران

emoghimiut.ac.ir
61113368

دکتر حسین محمدی

جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hmmohammadi
hmohammadiyahoo.com
61113520

دکتر بهروز ساری صراف

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

sarisarraftabrizu.ac.ir
04133392256

دکتر محمدحسین رضایی مقدم

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

satid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com
04113356013

دکتر محسن رنجبر

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

dr.mranjbargmail.com

دکتر مرضیه موغلی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

mmoghaliyahoo.com

دکتر رحیم سرور

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات تهران

civilica.com/p/177779/
sarvarh83gmail.com

دکتر مهران مقصودی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانکشده جغرافیا دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/maghsoud
maghsoudut.ac.ir
02161112938

دکتر صدرالدین متولی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار، گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

www.magiran.com/author/profile/470796/%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
motevaliinmailtor.com
0000-0003-1969-472X

Dr. Sponholz Barbara

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی Institute of Geography and Geology Am Hubland
97074 Wuerzburg
Campus Hubland South
Geography Building

barbara.sponholzuni-wuerzburg.de
+49 931 31-85535