دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، بهار 1399 
1. تاثیر تغییرات باد غالب بر پروازهای فرودگاه مشهد با رویکرد تغییر اقلیم

صفحه 1-17

محمد خلیل نژاد؛ رضا برنا؛ منوچهر فرج زاده اصل


5. چشم اندازآینده تغییرات دما و بارش در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 0-0

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی