نویسنده = نصراله مؤلایی هشتجین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عامل کاربری با استفاده از شاخصهای سنجش از دور با استفاده از مدل EPM در حوضه سراب سدّ تاریک رودبار گیلان

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 91-104

علی محمدی ترکاشوند؛ رضا بیات؛ نصراله مؤلایی هشتجین؛ سمیه جعفری