تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار آب و هواشناسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد آب و هواشناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

امروزه با افزایش دما و کاهش بارش ناشی از تغییرات اقلیمی، بشر به دنبال راه هایی برای تأمین آب می باشد. یکی از راه های پیش، روی او استفاده از آب جو است.بدین منظور هدف این مقاله بررسی تغییراتی است که در توزیع رطوبت ویژهدر سواحل شمال خلیج فارس متأثر از تغییر اقلیم رخ داده است. داده ها از پایگاه NCEP/NCAR با رزولوشن فضایی 5/2 درجه قوسی طی دوره آماری 1950 تا 2016 استخراج گردید. نتایج بیانگر آن بود که رطوبت ویژه روند افزایش معنی دار سالیانه با شیب 02/0 گرم برای ماه فوریه و 017/0 گرم در سال برای ماه جولای داشته است. میانگین فضایی رطوبت منطقه در هر دو ماه بالاتر رفته است و توزیع فضایی رطوبت ویژه در سطح منطقه به سمت توزیع همگون­تر، تمرکز یافتهو تصادفی­تر میل کرده است. این رفتار زمانی مکانی رطوبت ویژه در واقع میتواند در پاسخ به افزایش دمای عمومی منطقه رخ داده باشد و میتوان آن را به عنوان نمایه تغییر اقلیم در منطقه مدنظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


1. بابائیان، ایمان. زهرا نجفی و محمد حبیبی نوخندان و حامد ادب و شراره ملبوسی و  فاطمه عباسی. 1387. ارزیابی تغییر اقلیم در دوره آماری 2039 تا 2010 میلادی با استفاده از ریز مقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو ECHO-G. جغرافیا و توسعه، 16: 152 تا 135
2. خسروی، محمود. محمد سلیقه و بهروز صباغی. 1390. تأثیر دمای سطح دریای عمان بر بارش فصول پاییز و زمستان سواحل جنوب شرقی ایران. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه تبریز، سال 16، شماره 37: 58-81 .
3. خوشحال، جواد. محمود خسروی و حمید نظری پور. 1388. شناسایی منشأ و مسیر رطوبت بارشهای فوق سنگین استان بوشهر. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 16: 7-28.
4. دانش کار آراسته، پیمان. علیرضا شکوهی. 1387. در جستجوی اثرات تغییر اقلیم بر شرایط آب و هوایی و منابع آبهای سطحی ایران. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب.
5. عزیزی، قاسم. علی اکبر شمسی پور و داریوش یاراحمدی. 1387. بازیابی تغییر اقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره. پژوهش های جغرافیای طبیعی، شماره 66: 35-19.
6. علیجانی، بهلول. محمدرضا کاویانی. 1385. مبانی آب و هواشناسی. تهران، انتشاراتسمت.
7. قالهری، فلاح. غلام عباسی و  مهدی اسدی و عباسعلی رودباری. 1394. تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران. پژوهشهای جغرافیای طبیعی، شمارة 4: 637-650