دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1393، صفحه 1-140 
8. تأثیر شارشهای همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 121-140

قاسم عزیزی؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ فرامرز خوش اخلاق؛ عباس رنجبر سعادت آبادی