دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-139