اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مرضیه موغلی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

mmoghaliyahoo.com
07152251002
0000-0002-4014-9980

سردبیر

دکتر محمدرضا ثروتی

ژئومورفولوژی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

مدیر علمی و اجرایی

دکترمنصور رضاعلی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدیر داخلی و اجرایی

rezaalim23gmail.com
09124220821
0000-0003-4131-6696

اعضای هیات تحریریه

دکتر پرویز کردوانی

خاک شناسی استاد گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

hasan.emami.ladgmail.com

دکتر محمدرضا ثروتی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

rezasarvatiyahoo.com

دکتر ابراهیم مقیمی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه تهران

emoghimiut.ac.ir
61113368

دکتر حسین محمدی

جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hmmohammadi
hmohammadiyahoo.com
61113520

دکتر حسن لشگری

جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

dr_lashkari61yahoo.com

دکتر بهروز ساری صراف

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

sarisarraftabrizu.ac.ir
04133392256

دکتر محمدحسین رضایی مقدم

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

satid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.rezai
rezmoghyahoo.com
04113356013

دکتر محسن رنجبر

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

dr.mranjbargmail.com

دکتر علی شکور

جغرافیای انسانی استاد گروه جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

alishakoor52yahoo.com

دکتر مرضیه موغلی

جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

mmoghaliyahoo.com