اصول اخلاقی انتشار مقاله

در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، مجله، از یک سو، خود را موظف به پاسداری از حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا می‌داند و از سوی دیگر باور دارد که می‌باید حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش باشد. لذا برای رعایت این مهم و در راستای همگامی با جامعۀ علمی بین‌المللی بنای عملکرد خود را قوانین اخلاق در نشر جهانی قرار داده است و سیاست‌های خود را بر همین اساس پایه‌ریزی کرده‌است.

به باور مجلۀ  فصلنامه جغرافیای طبیعی تمامی افرادی که در روند چاپ یک مقاله درگیر هستند (نویسنده، کادر مجله و داوران) می‌باید قوانین و منشور اخلاقی مجله را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کنند. نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) پیروی می کند

* درج و انتشار مقالات علمی پژوهشی منطبق با دستورالعملهای کمیسیون نشریات علمی کشور؛

* ایجاد زمینه های مناسب در جهت جذب مشارکت و همکاری مجلات علمی مرتبط؛

* افزایش و اعتلای سطح علمی مچله در راستای معیارهای سنجشی مراجع داخلی و بین المللی؛

* رعایت اصول اخلاقی و معیارهای علمی از سوی هیئت تحریریه – مدیر مسئول و نویسندگان مقالات.